No. 309 Name 관리자 Date 2020-03-24
Title [환기미술관 ‘코로나19’ 관련 공지] Hit 597
<!--StartFragment--><p class="0" style="mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt;"><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">[</span><span style="font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">환기미술관 </span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">‘</span><span style="font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">코로나</span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">19’ 관련 </span><span style="font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">공지</span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">]</span></p><p class="0" style="mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt;"><span style="font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt;"> </span><!--[if !supportEmptyParas]--><span style="font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt;">&nbsp;</span><!--[endif]--><span style="font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt;"> </span><o:p></o:p></p><p class="0" style="mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt;"><span style="font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">환기미술관은 </span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">‘</span><span style="font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">신종 코로나 바이러스</span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">’</span><span style="font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">가 확산됨에 따라 관람객 및 직원의 안전과 건강을 위하여 노력하고 있으며</span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">, ‘</span><span style="font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">코로나</span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">19’ </span><span style="font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">확산을 억제하기 위하여 다음과 같이 행동지침을 진행하고 있습니다</span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">.</span></p><p class="0" style="mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt;"><span style="font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt;"> </span><!--[if !supportEmptyParas]--><span style="font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt;">&nbsp;</span><!--[endif]--><span style="font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt;"> </span><o:p></o:p></p><p class="0" style="mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt;"><span style="font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">첫째</span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">, </span><span style="font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">환기미술관은 직원 및 관람객의 마스크 착용을 의무화하고 있습니다</span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">. </span><span style="font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">마스크 미착용시 미술관 출입이 제한되오니 방문하시는 모든 관람객은 꼭 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다</span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">. </span><span style="font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">아울러 전시장 및 미술관 내부에서도 마스크를 벗지 마십시오</span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">.</span></p><p class="0" style="mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt;"><span style="font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt;"> </span><!--[if !supportEmptyParas]--><span style="font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt;">&nbsp;</span><!--[endif]--><span style="font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt;"> </span><o:p></o:p></p><p class="0" style="mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt;"><span style="font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">둘째</span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">, </span><span style="font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">환기미술관은 손소독제가 비치되어 있으니</span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">, </span><span style="font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">꼭 손소독을 하시고 입장하시기 바랍니다</span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">.</span></p><p class="0" style="mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt;"><span style="font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt;"> </span><!--[if !supportEmptyParas]--><span style="font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt;">&nbsp;</span><!--[endif]--><span style="font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt;"> </span><o:p></o:p></p><p class="0" style="mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt;"><span style="font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">셋째</span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">, </span><span style="font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">환기미술관은 미술관내 모든 건물의 손잡이</span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">, </span><span style="font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">안전바</span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">, </span><span style="font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">화장실 등 모든 공간을 매일 수차례 소독을 실시하고 있습니다</span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">. </span><span style="font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">안심하시고 이용 부탁드립니다</span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">.</span></p><p class="0" style="mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt;"><span style="font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt;"> </span><!--[if !supportEmptyParas]--><span style="font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt;">&nbsp;</span><!--[endif]--><span style="font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt;"> </span><o:p></o:p></p><p class="0" style="mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt;"><span style="font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">넷째</span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">, </span><span style="font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">환기미술관에서는 &lt;도슨트 프로그램 </span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;"><artalk span="" <=""><span style="font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">아트토크</span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">&gt; </span><span style="font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">및 아트샵 내 카페는 당분간 운영되지 않습니다</span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">. </span><span style="font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">이점 양해 부탁드립니다</span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">.</span></artalk></span></p><p class="0" style="mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt;"><span style="font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt;"> </span><!--[if !supportEmptyParas]--><span style="font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt;">&nbsp;</span><!--[endif]--><span style="font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt;"> </span><o:p></o:p></p><p class="0" style="mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt;"><span style="font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">다섯째</span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">, 2</span><span style="font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">주 이내 해외에 다녀오셨거나 기침</span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">, </span><span style="font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">발열증상이 있으신 분들은 입장이 불가합니다</span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">.</span></p><p class="0" style="mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt;"><span style="font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt;"> </span><!--[if !supportEmptyParas]--><span style="font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt;">&nbsp;</span><!--[endif]--><span style="font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt;"> </span><o:p></o:p></p><p class="0" style="mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt;"><span style="font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt;"> </span><!--[if !supportEmptyParas]--><span style="font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt;">&nbsp;</span><!--[endif]--><span style="font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt;"> </span><o:p></o:p></p><p class="0" style="mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt;"><span style="font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt;"> </span><!--[if !supportEmptyParas]--><span style="font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt;">&nbsp;</span><!--[endif]--><span style="font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt;"> </span><o:p></o:p></p><p class="0" style="mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt;"><span style="font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">함께 노력해 주셔서 감사합니다</span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-family: 돋움,dotum; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">.&nbsp;</span></p>