No. 322 Name 관리자 Date 2020-07-18
Title 『프리환기 Prix Whanki 2020』 2차 심사 결과 발표 Hit 204
<!--StartFragment--><p class="0" style="line-height: 180%; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt;"><span style="background: rgb(255, 255, 255); letter-spacing: 0pt; font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">&nbsp;</span></p><p class="0" style="line-height: 180%; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt;"><span style="background: rgb(255, 255, 255); letter-spacing: 0pt; font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">&nbsp;</span></p><span style="background: rgb(255, 255, 255); letter-spacing: 0pt; font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;"><!--StartFragment--><p class="0" style="text-align: center; line-height: 180%; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt;"><span style="background: rgb(255, 255, 255); letter-spacing: 0pt; font-family: 맑은 고딕; font-size: 14pt; font-weight: bold; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕;">『</span><span style="background: rgb(255, 255, 255); font-family: 맑은 고딕; font-size: 14pt; font-weight: bold; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕;">프리환기 </span><span lang="EN-US" style="background: rgb(255, 255, 255); letter-spacing: 0pt; font-family: 맑은 고딕; font-size: 14pt; font-weight: bold; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕;">Prix Whanki 2020</span><span style="background: rgb(255, 255, 255); letter-spacing: 0pt; font-family: 맑은 고딕; font-size: 14pt; font-weight: bold; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕;">』 </span><span lang="EN-US" style="background: rgb(255, 255, 255); letter-spacing: 0pt; font-family: 맑은 고딕; font-size: 14pt; font-weight: bold; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕;">2</span><span style="background: rgb(255, 255, 255); font-family: 맑은 고딕; font-size: 14pt; font-weight: bold; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕;">차 심사 결과 발표</span></p></span><p class="0" style="line-height: 180%; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt;"><span style="background: rgb(255, 255, 255); letter-spacing: 0pt; font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">&nbsp;</span></p><p class="0" style="line-height: 180%; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt;"><span style="background: rgb(255, 255, 255); letter-spacing: 0pt; font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">&nbsp;</span></p><p class="0" style="line-height: 180%; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt;"><span style="background: rgb(255, 255, 255); letter-spacing: 0pt; font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">『</span><span style="background: rgb(255, 255, 255); font-family: 맑은 고딕; font-size: 11pt; font-weight: bold; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕;">프리환기 </span><span lang="EN-US" style="background: rgb(255, 255, 255); letter-spacing: 0pt; font-family: 맑은 고딕; font-size: 11pt; font-weight: bold; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕;">Prix Whanki</span><span style="background: rgb(255, 255, 255); letter-spacing: 0pt; font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">』</span><span style="background: rgb(255, 255, 255); font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">는 환기재단의 설립과 함께 제정되어 세계 각 곳에서 활동하는 작가들을 후원</span><span lang="EN-US" style="background: rgb(255, 255, 255); letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">, </span><span style="background: rgb(255, 255, 255); font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">동시대적 시각을 중심으로 모두를 위한 열린 문화예술의 장을 마련하는데 기여해 온 공모사업으로서 지원자격</span><span lang="EN-US" style="background: rgb(255, 255, 255); letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">, </span><span style="background: rgb(255, 255, 255); font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">작품장르 등에 제한을 두지 않고 작가의 창작과 그 과정의 시간에 주목하여 창작의지를 독려하고 열정을 후원하고자 노력해 왔습니다</span><span lang="EN-US" style="background: rgb(255, 255, 255); letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">. </span></p><p class="0" style="line-height: 180%; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt;"> <!--[if !supportEmptyParas]-->&nbsp;<!--[endif]--> <o:p></o:p></p><p class="0" style="line-height: 180%; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt;"><span style="background: rgb(255, 255, 255); font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">환기재단 설립 </span><span lang="EN-US" style="background: rgb(255, 255, 255); letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">40</span><span style="background: rgb(255, 255, 255); font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">주년을 갈무리하고</span><span lang="EN-US" style="background: rgb(255, 255, 255); letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">, </span><span style="background: rgb(255, 255, 255); font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">새로운 첫 걸음을 내딛는 마음가짐으로 출발한 </span><span style="background: rgb(255, 255, 255); letter-spacing: 0pt; font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">『</span><span style="background: rgb(255, 255, 255); font-family: 맑은 고딕; font-size: 11pt; font-weight: bold; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕;">프리환기 </span><span lang="EN-US" style="background: rgb(255, 255, 255); letter-spacing: 0pt; font-family: 맑은 고딕; font-size: 11pt; font-weight: bold; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕;">Prix Whanki 2020</span><span style="background: rgb(255, 255, 255); letter-spacing: 0pt; font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">』</span><span style="background: rgb(255, 255, 255); font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">는 많은 작가님들의 관심과 참여로 의미 있는 작품들과 조우할 수 있었습니다</span><span lang="EN-US" style="background: rgb(255, 255, 255); letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">. </span><span style="background: rgb(255, 255, 255); letter-spacing: 0pt; font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">『</span><span style="background: rgb(255, 255, 255); font-family: 맑은 고딕; font-size: 11pt; font-weight: bold; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕;">프리환기 </span><span lang="EN-US" style="background: rgb(255, 255, 255); letter-spacing: 0pt; font-family: 맑은 고딕; font-size: 11pt; font-weight: bold; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕;">Prix Whanki 2020</span><span style="background: rgb(255, 255, 255); letter-spacing: 0pt; font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">』</span><span style="background: rgb(255, 255, 255); font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">에 참여해주신 많은 작가님들께 깊은 감사의 인사를 올립니다</span><span lang="EN-US" style="background: rgb(255, 255, 255); letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">.</span></p><p class="0" style="line-height: 180%; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt;"> <!--[if !supportEmptyParas]-->&nbsp;<!--[endif]--> <o:p></o:p></p><p class="0" style="line-height: 180%; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt;"><span style="background: rgb(255, 255, 255); font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">환기미술관은 </span><span lang="EN-US" style="background: rgb(255, 255, 255); letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">1, 2</span><span style="background: rgb(255, 255, 255); font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">차 작품안 심사와 인터뷰 심사를 거쳐 </span><span style="background: rgb(255, 255, 255); letter-spacing: 0pt; font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">『</span><span style="background: rgb(255, 255, 255); font-family: 맑은 고딕; font-size: 11pt; font-weight: bold; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕;">프리환기 </span><span lang="EN-US" style="background: rgb(255, 255, 255); letter-spacing: 0pt; font-family: 맑은 고딕; font-size: 11pt; font-weight: bold; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕;">Prix Whanki 2020</span><span style="background: rgb(255, 255, 255); letter-spacing: 0pt; font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">』 </span><span style="background: rgb(255, 255, 255); font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">선정을 위해 다음의 다섯 작품을 최종 후보작으로 선정하였습니다</span><span lang="EN-US" style="background: rgb(255, 255, 255); letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">. </span><span style="background: rgb(255, 255, 255); font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">창작의 새로운 발견</span><span lang="EN-US" style="background: rgb(255, 255, 255); letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">, </span><span style="background: rgb(255, 255, 255); font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">더 큰 도약을 위한 계기가 되길 희망하는 </span><span style="background: rgb(255, 255, 255); letter-spacing: 0pt; font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">『</span><span style="background: rgb(255, 255, 255); font-family: 맑은 고딕; font-size: 11pt; font-weight: bold; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕;">프리환기 </span><span lang="EN-US" style="background: rgb(255, 255, 255); letter-spacing: 0pt; font-family: 맑은 고딕; font-size: 11pt; font-weight: bold; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕;">Prix Whanki</span><span style="background: rgb(255, 255, 255); letter-spacing: 0pt; font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">』</span><span style="background: rgb(255, 255, 255); font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">와의 만남이 작가님들께 뜻 깊은 </span><span style="background: rgb(255, 255, 255); font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">에너지를 전할 수 있었기를 바랍니다</span><span lang="EN-US" style="background: rgb(255, 255, 255); letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">.</span></p><p class="0" style="line-height: 180%; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt;"><span lang="EN-US" style="background: rgb(255, 255, 255); letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">&nbsp;</span></p><p class="0" style="line-height: 180%; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt;"> <!--[if !supportEmptyParas]-->&nbsp;<!--[endif]--> <o:p></o:p></p><table class="__se_tbl_ext" style="border: 0.28pt solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; border-collapse: collapse; table-layout: fixed; mso-table-overlap: never;"><tbody><tr><td valign="middle" style="padding: 1.41pt 5.1pt; border:1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 419.54pt; height: 126.98pt;"><p class="0" style="text-align: center; line-height: 200%; -ms-word-break: keep-all; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt;"><span lang="EN-US" style="background: rgb(255, 255, 255); font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕;"> </span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕;"> </span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-family: 맑은 고딕; font-size: 11pt; font-weight: bold; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕;">Making a circle </span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-family: 맑은 고딕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕;">/ </span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-weight: bold; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕;"> </span><span style="font-family: 맑은 고딕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕;">김소영</span></p><p class="0" style="text-align: center; line-height: 200%; -ms-word-break: keep-all; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt;"><span lang="EN-US" style="background: rgb(255, 255, 255); font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕;"> </span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕;"> </span><span style="font-family: 맑은 고딕; font-size: 11pt; font-weight: bold; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕;">일상성</span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-family: 맑은 고딕; font-size: 11pt; font-weight: bold; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕;">(every day)</span><span style="font-family: 맑은 고딕; font-size: 11pt; font-weight: bold; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕;">을 전유하다 </span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-family: 맑은 고딕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕;">/ </span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-weight: bold; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕;"> </span><span style="font-family: 맑은 고딕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕;">이윤정</span></p><p class="0" style="text-align: center; line-height: 200%; -ms-word-break: keep-all; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt;"><span lang="EN-US" style="background: rgb(255, 255, 255); font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕;"> </span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕;"> </span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-family: 맑은 고딕; font-size: 11pt; font-weight: bold; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕;">raw/ish </span><span style="letter-spacing: 0pt; font-family: 맑은 고딕; font-size: 11pt; font-weight: bold; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕;">&#8211; </span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-family: 맑은 고딕; font-size: 11pt; font-weight: bold; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕;">I am the MEDIA </span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-family: 맑은 고딕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕;">/ </span><span style="font-family: 맑은 고딕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕;">장지호</span></p><p class="0" style="text-align: center; line-height: 200%; -ms-word-break: keep-all; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt;"><span lang="EN-US" style="background: rgb(255, 255, 255); font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕;"> </span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕;"> </span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-family: 맑은 고딕; font-size: 11pt; font-weight: bold; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕;">108.38</span><span style="font-family: 맑은 고딕; font-size: 11pt; font-weight: bold; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕;">제곱미터 </span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-family: 맑은 고딕; font-size: 11pt; font-weight: bold; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕;">X 5.48</span><span style="font-family: 맑은 고딕; font-size: 11pt; font-weight: bold; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕;">미터 공간의 거인 </span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-family: 맑은 고딕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕;">/ </span><span style="font-family: 맑은 고딕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕;">한광우</span></p><p class="0" style="text-align: center; line-height: 200%; -ms-word-break: keep-all; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt;"><span lang="EN-US" style="background: rgb(255, 255, 255); font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕;"> </span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕;"> </span><span style="font-family: 맑은 고딕; font-size: 11pt; font-weight: bold; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕;">사라지는 것들의 순간</span><span lang="EN-US" style="background: rgb(255, 255, 255); font-size: 11pt; font-weight: bold; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕;"> </span><span lang="EN-US" style="background: rgb(255, 255, 255); letter-spacing: 0pt; font-family: 맑은 고딕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕;">/ </span><span style="font-family: 맑은 고딕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕;">허현주 </span></p></td></tr></tbody></table><p class="0" style="text-align: right; line-height: 180%; -ms-word-break: keep-all; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt;"><span lang="EN-US" style="background: rgb(255, 255, 255); font-size: 9pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;"> </span><span lang="EN-US" style="background: rgb(255, 255, 255); letter-spacing: 0pt; font-size: 9pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">(</span><span style="background: rgb(255, 255, 255); font-family: 함초롬바탕; font-size: 9pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">가나다 순</span><span lang="EN-US" style="background: rgb(255, 255, 255); letter-spacing: 0pt; font-size: 9pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">)</span></p><p class="0" style="line-height: 180%; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt;"> <!--[if !supportEmptyParas]-->&nbsp;<!--[endif]--> <o:p></o:p></p><p class="0" style="line-height: 180%; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt;"> <!--[if !supportEmptyParas]-->&nbsp;<!--[endif]--> <o:p></o:p></p><p class="0" style="line-height: 180%; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt;"><span style="background: rgb(255, 255, 255); font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">최종선정작 발표는 </span><span lang="EN-US" style="background: rgb(255, 255, 255); letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">8</span><span style="background: rgb(255, 255, 255); font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">월 </span><span lang="EN-US" style="background: rgb(255, 255, 255); letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">7</span><span style="background: rgb(255, 255, 255); font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">일 발표될 예정이며</span><span lang="EN-US" style="background: rgb(255, 255, 255); letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">, </span><span style="background: rgb(255, 255, 255); font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">이후 환기미술관 학예실과의 워크샵을 통해 </span><span lang="EN-US" style="background: rgb(255, 255, 255); letter-spacing: 0pt; font-family: 맑은 고딕; font-size: 11pt; font-weight: bold; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕;">&lt;</span><span style="background: rgb(255, 255, 255); font-family: 맑은 고딕; font-size: 11pt; font-weight: bold; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕;">프리환기 </span><span lang="EN-US" style="background: rgb(255, 255, 255); letter-spacing: 0pt; font-family: 맑은 고딕; font-size: 11pt; font-weight: bold; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕;">Prix Whanki 2020 </span><span style="background: rgb(255, 255, 255); font-family: 맑은 고딕; font-size: 11pt; font-weight: bold; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕;">특별기획전</span><span lang="EN-US" style="background: rgb(255, 255, 255); letter-spacing: 0pt; font-family: 맑은 고딕; font-size: 11pt; font-weight: bold; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕;">&gt;</span><span style="background: rgb(255, 255, 255); font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">으로 기획되어 </span><span lang="EN-US" style="background: rgb(255, 255, 255); letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">2020</span><span style="background: rgb(255, 255, 255); font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">년 9</span><span style="background: rgb(255, 255, 255); font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">월 선보일 예정입니다</span><span lang="EN-US" style="background: rgb(255, 255, 255); letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">.</span></p><p class="0" style="line-height: 180%; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt;"> <!--[if !supportEmptyParas]-->&nbsp;<!--[endif]--> <o:p></o:p></p><p class="0" style="line-height: 180%; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt;"><span style="background: rgb(255, 255, 255); font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">감사합니다</span><span lang="EN-US" style="background: rgb(255, 255, 255); letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">.</span></p><p class="0" style="line-height: 180%; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt;">&nbsp;</p><p class="0" style="line-height: 180%; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt;">&nbsp;</p><p class="0" style="line-height: 180%; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt;">&nbsp;</p><p class="0" style="line-height: 180%; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt;">&nbsp;</p><p class="0" style="line-height: 180%; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt;"><span lang="EN-US" style="background: rgb(255, 255, 255); letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">&nbsp;</span></p><p class="0" style="background: rgb(255, 255, 255); mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt;"> <!--[if !supportEmptyParas]-->&nbsp;<!--[endif]--> <o:p></o:p></p><p>&nbsp;</p>