No. 346 Name 관리자 Date 2021-06-01
Title '워너비인터내셔널'의 <김환기 NFT 작품 첫 경매 출품 보도내용 정정> 안내 Hit 220
<!--StartFragment--><p class="0" style="line-height: 180%; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt;"><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">&nbsp;</span></p><p class="0" style="line-height: 1.8; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt;"><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">(</span><span style="font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">재</span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">)</span><span style="font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">환기재단</span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">·</span><span style="font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">환기미술관입니다</span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">.</span></p><p class="0" style="line-height: 1.8; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt;"> <!--[if !supportEmptyParas]-->&nbsp;<!--[endif]--> <o:p></o:p></p><p class="0" style="line-height: 1.8; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt;"><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">‘</span><span style="font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">워너비인터내셔널</span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">’</span><span style="font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">이 작성</span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">/</span><span style="font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">배포하여 언론에 보도된 </span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">&lt;</span><span style="font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">현대미술 </span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">3</span><span style="font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">대 거장 이중섭</span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">·</span><span style="font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">박수근</span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">·</span><span style="font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">김환기 명작 국내 최초 </span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">NFT </span><span style="font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">작품 첫 경매 출품 소식</span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">&gt; </span><span style="font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">관련 </span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">(</span><span style="font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">재</span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">)</span><span style="font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">환기재단</span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">·</span><span style="font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">환기미술관의 공식 입장을 안내드립니다</span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">.</span></p><p class="0" style="line-height: 1.8; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt;"> <!--[if !supportEmptyParas]-->&nbsp;<!--[endif]--> <o:p></o:p></p><p class="0" style="line-height: 1.8; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt;"><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">(</span><span style="font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">재</span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">)</span><span style="font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">환기재단</span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">·</span><span style="font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">환기미술관은 김환기 화백 관련 상표권 및 지적재산권 일체를 보유한 기관으로서 </span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">NFT </span><span style="font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">작품 제작 및 경매를 위한 </span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">&lt;</span><span style="font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">김환기 저작권 사용</span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">&gt;</span><span style="font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">을 현재까지 그 어떤 기관에도 승인한 바 없습니다</span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">.</span></p><p class="0" style="line-height: 1.8; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt;"> <!--[if !supportEmptyParas]-->&nbsp;<!--[endif]--> <o:p></o:p></p><p class="0" style="line-height: 1.8; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt;"><span style="font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">아울러 </span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">‘</span><span style="font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">김환기 </span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">NFT </span><span style="font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">작품 제작 및 경매 추진 계획</span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">’</span><span style="font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">을 언론에 배포한 </span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">‘</span><span style="font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">워너비인터내셔널</span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">’</span><span style="font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">이 해당 작품으로 제시한 작품이미지는 </span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">(</span><span style="font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">재</span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">)</span><span style="font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">환기재단</span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">·</span><span style="font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">환기미술관이 연구하고 정리한 </span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">&lt;</span><span style="font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">김환기 공식 아카이브</span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">&gt;</span><span style="font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">에 등재되지 않은 작품임을 안내드립니다</span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">. </span></p><p class="0" style="line-height: 1.8; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt;"> <!--[if !supportEmptyParas]-->&nbsp;<!--[endif]--> <o:p></o:p></p><p class="0" style="line-height: 1.8; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt;"><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">&lt;</span><span style="font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">김환기 공식 아카이브</span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">&gt;</span><span style="font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">는 김환기 화백 관련 학술</span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">/</span><span style="font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">전시</span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">/</span><span style="font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">언론 자료 등의 연구를 통해 객관적 참조자료가 확보된 작품을 중심으로 정리한 </span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">(</span><span style="font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">재</span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">)</span><span style="font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">환기재단</span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">·</span><span style="font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">환기미술관의 </span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">‘</span><span style="font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">공식 지표</span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">’</span><span style="font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">로서</span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">, &lt;</span><span style="font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">김환기 공식 아카이브</span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">&gt;</span><span style="font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">에 등재되지 않은 작품에 대한 </span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">‘</span><span style="font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">저작권 사용 승인 절차를 진행하지 않는 것이 원칙</span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">’</span><span style="font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">입니다</span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">.</span></p><p class="0" style="line-height: 1.8; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt;"> <!--[if !supportEmptyParas]-->&nbsp;<!--[endif]--> <o:p></o:p></p><p class="0" style="line-height: 1.8; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt;"><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">(</span><span style="font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">재</span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">)</span><span style="font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">환기재단</span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">·</span><span style="font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">환기미술관은 많은 분들의 관심과 격려 속에서 한국미술의 진흥을 이끈 김환기 화백의 예술정신을 기리고 작품세계를 널리 알리기 위해 정진하고 있으며 앞으로도 최선의 노력을 기울일 것을 약속드립니다</span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">. </span><span style="font-family: 함초롬바탕; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕;">감사합니다</span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: 0pt; font-size: 11pt; mso-fareast-font-family: 함초롬바탕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt;">. </span></p><p class="0" style="background: rgb(255, 255, 255); line-height: 1.8; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt;"> <!--[if !supportEmptyParas]-->&nbsp;<!--[endif]--> </p><p class="0" style="background: rgb(255, 255, 255); line-height: 1.8; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt;">&nbsp;</p><p class="0" style="background: rgb(255, 255, 255); line-height: 1.8; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt;">&nbsp;</p><p class="0" style="background: rgb(255, 255, 255); line-height: 1.8; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt;">&nbsp;</p><p class="0" style="background: rgb(255, 255, 255); line-height: 1.8; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt;">&nbsp;</p><p class="0" style="background: rgb(255, 255, 255); line-height: 1.8; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt;">&nbsp;<o:p></o:p></p><p>&nbsp;</p>